top of page
MEDLEMSBETINGELSER POWER BOOTCAMP 

1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest/i samarbeid med fysioterapeut og senteret, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt I kraft.

 

2. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan Power Bootcamp kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.

 

3. Denne medlemskontrakten kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.

 

4. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk (godkjennelse til å trene på egenhånd) og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.

 

5. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold I senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 

6. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

 

7. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.

  

8. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

 

9. Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned. Dokumentasjon må fremvises.

 

10. Treningsperioden er på x(registrert) måneders medlemskap, og blir automatisk fornyet etter endt periode, hvor medlemmet har rett til samme pris og vilkår, hvis ikke annet blir avtalt.

 

11. Oppsigelse av medlemskap må gis beskjed om senest én (1) måned før avtaleperioden avsluttes.

 

Dato:

 

Underskrift:                                                         Underskrift:    

 

 

 

_____________________________                        ______________________________

bottom of page